Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

 

  ORGANIZACJA > Uprawnienia i obowiązki

  Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby prawne (instytucje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa)[1].

 

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

           Członkowie OSP dzielą się na:

a) członków czynnych,

b) członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

c) wspierających

d) honorowych,

 

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie (ślubowanie) następującej treści:  “W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

Spośród członków czynnych Zarząd OSP tworzy jednostkę operacyjno-techniczną (uczestniczącą w działaniach ratowniczych).

       Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.

       Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie członków OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.[2]

  Uprawnienia członków (strażaków) OSP przysługujące z mocy obowiązujących przepisów prawnych:

1.        Strażakowi, który w związku z działaniem ratowniczym lub ćwiczeniami doznał uszczerbku na zdrowiu  lub poniósł szkodę w mieniu, a w przypadku śmierci – członkom jego rodziny przysługują świadczenia odszkodowawcze.  Strażakowi, któremu powyższe świadczenia odszkodowawcze przysługują także z tytułu stosunku pracy lub służby albo ubezpieczenia społecznego, przyznaje się jedno świadczenie, wybrane przez zainteresowanego[3].

2.        Członkowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy do wysokości 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, obliczonego za poprzedni kwartał przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.  Członkom OSP – pracownikom zakładów pracy wypłaca się ekwiwalent tylko za czas uczestnictwa w akcjach i szkoleniach ratowniczych, za które nie otrzymali wynagrodzenia w swoich zakładach pracy. Ekwiwalent nie przysługuje członkom OSP, którzy za czas nieobecności
w pracy uzyskali wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów[4].

3.        Pracownika zakładu pracy będącego członkiem OSP, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy na czas niezbędny do uczestniczenia
w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze[5].

4.        Członkowi OSP, za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu ratowniczym przysługuje również prawo zachowania wszelkich świadczeń innych niż wynagrodzenie, związanych
z pracą[6].

5.        Członek OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich[7]. Zakres tych badań określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniu ratowniczym[8].

6.        Członek OSP biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym[9] dla funkcjonariuszy publicznych.[10]      Ochrona tych osób polega na tym, iż w razie naruszenia ich nietykalności cielesnej, czynnej napaści, bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe i służbowe lub znieważenia, sprawcy czynów podlegają surowszej represji, a ich ściganiem z urzędu zajmuje się Policja i prokurator.

7.        Członkowi OSP przysługuje bezpłatne umundurowanie oraz ubezpieczenie
w instytucji ubezpieczeniowej. Koszty umundurowania i ubezpieczenia strażaków OSP pokrywa budżet gminy[11].

8.        Członek OSP pełniący funkcje dowódcze w jednostce i upoważniony do kierowania działaniami ratowniczymi, posiada uprawnienia przysługujące Kierownikom działań ratowniczych na mocy art. 25 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym[12].

9.        Członek OSP uczestniczący w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach ma prawo do sprzętu i środków ochrony osobistej na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa
i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku
do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach
lub szkoleniu[13].

10.     Upoważnieni członkowie OSP mogą uczestniczyć w przeglądach przeprowadzanych przez gminy w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej[14]. Udział ten nie jest obowiązkowy i zależy od decyzji danej jednostki OSP lub organu gminy.

11.      Przeszkoleni członkowie OSP w ramach ratownictwa medycznego mogą udzielać przedlekarskiej pomocy osobom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe[15].

12.     Członkowie OSP biorący udział w długotrwałych akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach mają prawo do bezpłatnego wyżywienia na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nim udział, a także przypadki, w których wypłaca się równoważnik pieniężny
w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania[16].

 

Ponadto członkowie czynni i honorowi mają statutowe prawo:

1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.

2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5. Używać munduru i odznak.

 

  Do obowiązków członka czynnego należy:

1. Przestrzegać postanowień zawartych w treści ślubowania.

2. Aktywnie uczestniczyć w działaniach OSP.

3. Przestrzegać postanowień statutu OSP jak też regulaminów i uchwał władz OSP.

4. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

5. Dbać o mienie OSP.

6. Regularnie opłacać składki członkowskie.

Członek wspierający – osoba fizyczne, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

1.        Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.

2.        Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.

2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności     

    sprzecznej z postanowieniami statutu OSP.

3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek

    członkowskich za okres przekraczający 1 rok.

4. Likwidacji OSP.

5. Śmierci członka OSP.

6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

                Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw i nie wykonuje obowiązków członka OSP.[17]


 


[1] Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 07 kwietnia 1991 r. Prawo o stowarzyszeniach. - tamże

[2] Na podstawie § 12 – 17 statutu OSP. Warszawa 1996 r.

[3] Art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[4] Na podstawie art. 28, ust 1- 3 i ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[5] Na podstawie  § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.  w sprawie sposobu  usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz.U.96.60.281).

[6] Na podstawie art.28. ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  – tamże.

[7] Art.26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. - tamże

[8] Dz.U. 93.10.48

[9] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz.U.97.88.553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn. zm.).

[10] Na podstawie Art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[11] Na podstawie Art.32, ust.3  - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  – tamże

[12] Dz.U. 92.54.259

[13] Dz.U. 97.145.979

[14] Art. 11a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[15] Dz.U. 99.7.64

[16] Dz.U. 97.160.1098

[17] Na podstawie § 18-22 statutu OSP. ZG ZOSP RP. Warszawa 1996 r.

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia pracy dyplomowej:

 

ORGANIZACJA  I  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I  ICH  ZWIĄZKU  W  OCHRONIE  PRZECIWPOŻAROWEJ  RP

 

Opracował : Andrzej Osuch

 

 
dodał: dh Piotr J.
 
 

Organizacja

Strona główna
System organizacyjny
Ochrona p.poż.
Zapobieganie pożarom
Działania ratownicze
Jedn. ochrony p.poż.
Funkcjonowanie OSP
OSP jako stowarzyszenie
Cel i zadania
Uprawnienia i obowiązki
Upr. i obowiązki w KSRG
Włączenie do KSRG
Koszty OSP
Akty prawne

 

© 2004 www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.